บริการของเรา


มาตรฐานการบริการ

 

“บ้านเพลินใจ เอลเดอร์แคร์” เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี ที่ก่อสร้างจากแรงบันดาลที่ต้องการให้บ้านหลังนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของคนทีท่านรัก โดยเราได้ดำเนินการสร้างใหม่เมื่อปี 2559 ท่ามกลางธรรมชาติที่โปร่งโล่ง สบาย และถูกสุขลักษณะ โดยยึดหลัก 11อ.

1. อาหาร

                     

ดูแลอาหารตามหลักโภชนาการ 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัยให้เหมาะสมกับภาวะของโรค


2. ออกกำลังกาย

             

ดูแลและฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายประจำทุกวันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และบริการนวดแผนไทยเพื่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อและความผ่อนคลาย


3. อนามัย

                     

บริการตรวจวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจทุกวัน และตรวจวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมบันทึกผลเพื่อติดตามเฝ้า       ระวังบริการพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือฉุกเฉินดูแลทำความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสภาพ     แวดล้อมที่พักอาศัยให้ปลอดกลิ่น ปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานอาชีวอนามัย


4. อุจจาระ ปัสสาวะ

          

ดูแลและใส่ใจในการขับถ่ายของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยมีการบันทึกและติดตามการขับถ่ายตลอด 24 ช.ม. รวมถึงการดูแล         ความสะอาดไม่ให้เกิดการติดเชื้อ


5. อากาศ 

               

เราใส่ใจในการออกแบบบ้านพักให้อากาศถ่ายเทสะดวก ท่ามกลางธรรมชาติและต้นไม้รอบด้าน เพื่อได้ออกซิเจนที่ดีต่อสุขภาพ


6. (แสง)อาทิตย์      

 

จัดให้มีการออกกำลังกายเบา ๆ รับแสงแดดยามเช้า และมีชานระเบียงสำหรับนั่งรับแสงแดดยามเช้า เพื่อให้ได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ


7. อารมณ์   

          

จัดให้มีการทำบุญ สวดมนต์ ฟังธรรมมะ และเปิดเพลงเสียงตามสาย เพื่อช่วยผ่อนคลายด้านอารมณ์


8. อดิเรก    

            

จัดให้มีกิจกรรมบำบัดและสันทนาการต่าง ๆ กิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ และจัดกิจกรรมตามความชอบเฉพาะแต่ละบุคคล เช่น ถักผ้า ทำอาหาร วาดรูป ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมฝึกพัฒนาสมองด้านต่าง ๆ


9. อบอุ่น        

              

เราใส่ใจจัดสถานที่ให้มีสวนและที่นั่งเล่นผ่อนคลาย บริการ VDO Call ระหว่างญาติและผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีจัดงานพบปะของญาติและผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความใกล้ชิด ความอบอุ่นในครอบครัว อันมีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย


10. อุบัติเหตุ

            

เราใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยใช้มาตรฐานการสร้างบ้านที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น ความปลอดภัยในห้องน้ำ ความปลอดภัยของพื้นทางเดิน ทางลาดเอียง ความปลอดภัยของบานประตูหน้าต่างและระบบไฟฟ้า รวมทั้งความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ช.ม. และสัญญาณเรียกพยาบาลในจุดเสี่ยงต่าง ๆ


11. อนาคต    

          

ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดภาระการดูแลของญาติและคนใกล้ชิดในอนาคต